Ajuntament de Montserrat::Galeria empresarial de la Província de València

Estudiades les sol·licituds presentades, es fa públic al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica i al Portal de Transparència quines d'elles han d'aportar algun document. El termini per a fer-ho és de l'1 al 7 d'octubre a través del tràmit electrònic "Esmena a subvenció sol·licitada".
ℹ️ https://montserrat.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/